ПОРТФОЛИО НА СТЕФКА МИХАЙЛОВА
                 СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ООС И ИТ

    

НАЧАЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН

ОПИТ

ФИЛОСОФИЯ

ДЕЙНОСТИ

МЕТОДИ

КОНТАКТИ

Методи на преподаване

Организираният личностно-ориентиран образователен процес е свързан с промяната на ролите учител -ученик, превръщане на ученика в активен участник в учебния процес и поставянето му в центъра на образователното взаимодействие. За неговото постигане е необходимо да прилагам иновативни методи на преподаване: групова работа, проектно-ориентирано обучение, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, мозайка, светофар, светкавица, лавина, игров метод, мозъчна атака,. Използването на новите методи на обучение ще доведе до развиване на лидерски умения, умения да се изслушват, да изразяват мнение, да задават въпроси. Ще се развие креативността на учениците, ще станат по-активни, по-спокойни и по-уверени. Учениците ще се научат да мислят и анализират, ще им се даде възможност за изследователска дейност, за самостоятелно търсене и подреждане на информация. Акцент ще бъде интегрирането на учениците, подкрепа на различните таланти на децата и превенция на агресивните прояви. Целта е да се подобри качеството на образователния процес. Използването на електронни тестове, интерактивни презентации, дидактични електронни игри ще направи часовете от задължителната общообразователна подготовка забавни, динамични, емоционални и интерактивни. Те ще засилят интереса на ученика към учебната дейност. Адаптирането на обучението към индивидуалните възможности на учениците ще се осъществи и чрез използване на интернет базирани средства.

                              

за контакти:
s_mihailova@egblg.com
                                                                             Copyright   Всички права запазени